Biuro Obsługi Klienta
22 668 60 06
Twoje Biura Regionalne

solidclub
login24 login24 facebook

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

 

Realizując obowiązki informacyjne dotyczące ochrony danych osobowych, wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) [„RODO”], przekazujmy następujące informacje:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Solid Security spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („ADO”), adres: ul. Postępu 17, 02-676 Warszawa.

2. Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez ADO inspektorem ochrony danych pod adresem email: iod@solidsecurity.pl.

3. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie rekrutacyjnym. Pozostałe dane przetwarzane będą na podstawie udzielonej przez Państwa zgody. Jeżeli dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna jest wyraźna zgoda na ich przetwarzanie.

Za Państwa zgodą ADO będzie przetwarzał Państwa dane osobowe także w innych procesach rekrutacyjnych.

4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z ADO przetwarzają dane osobowe, dla których administratorem danych osobowych jest ADO, np. firmy księgowe, kancelarie prawne oraz dostawcy usług IT.

5. Państwa dane będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą przechowywane nie dłużej niż 12 miesięcy od wysłania aplikacji.

6. Mają Państwo prawo:

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) do sprostowania danych;

c) do ograniczenia przetwarzania danych;

d) do usunięcia danych;

e) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

7. W zakresie w jakim Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, mogą Państwo cofnąć udzieloną zgodę w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

close

Szanowni Państwo,

prosimy o wypełnienie formularza. Nasi pracownicy wkrótce skontaktują się z Państwem w celu realizacji zgłoszenia.